اقليد

اقليد -


کوروش شرفی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6344
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :95
تيزهوشان
شهیددستغیب
انسیه زارعی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
الزهرا
پرنیا نوری
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
الزهرا
پرنیا نوری
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان 1
کیمیا نیکویی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
الزهرا
فاطمه سادات مسعودی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 4376
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
الزهرا
پرنیا مصطفوی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
الزهرا
نگار فارسی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 4713
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
الزهرا
نجمه قلندری
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
الزهرا
6/8/2023 4:24:04 PM
Menu