هشتگرد

هشتگرد -


مهدی فرجی کیش دره
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :81
نمونه دولتي
معلم
امیر حسین امانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
معلم
الهه خیری پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4561
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
شرافت
علیرضا بهمنی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
معلم
زهرا زنگنه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
شرافت
مهشید رحمتی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
شرافت
هادی قرقانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
معلم
سیده نازگل اخوان طباطبایی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
شرافت
محمد نوید شاپوری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
معلم
محمدعرفان سرمدحیدری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
معلم
نادیا انعامی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
شرافت
محمد امین قدردان مطلق
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
معلم
مهسا محبوبی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
شرافت
عذرا ارمنده
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
شرافت
امیرحسین قورچانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
معلم
موژان منصورزارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شرافت
هانیه ناصررنجبر
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4558
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شرافت
مریم حیدری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6333
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شرافت
مهسا محرمی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شرافت
غزل بشارتی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5990
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شرافت
مریم افشار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شرافت
علی صابری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4359
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
معلم
مهشید میهن دوست
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شرافت
امیرعلی زارعی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
معلم
محمد علی محمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
معلم
ریحانه بیگدلی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شرافت
امیرمحمد علی محمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
معلم
حسین خردرنجبر
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
معلم
فاطمه فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شرافت
مهسا خادمیان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شرافت
محمدامین زارعی نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
معلم
فاطمه میرزائیان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شرافت
مریم صمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شرافت
عرفان عاقلی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
معلم
مهدی رضا معدن زاده
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4678
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
معلم
حسین قره حسنلو
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4623
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
معلم
آیناز حسینی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شرافت
سید سینا حسینی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
معلم
ایلیا گلدار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
معلم
مائده امین رنجبر
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4349
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شرافت
سماء دهقانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شرافت
مبینا حیدری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شرافت
ابوالفضل افشار زرزری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 3845
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
معلم
محمد مهدی ترکمن
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
معلم
ستایش عقبائی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شرافت
سیدحسین افتخاری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
معلم
فاطمه مدیررنجبر
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
شرافت
6/2/2023 10:42:15 PM
Menu