كاشمر

كاشمر -


ریحانه ندافی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4623
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :94
نمونه دولتي
نمونه آمنه
ریحانه ندافی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4623
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :94
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده رضائی تربقان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :88
نمونه دولتي
نمونه ایمان
ساجده رضائی تربقان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :88
تيزهوشان
فرزانگان
زینب سادات ‌فیض
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
نمونه ایمان
مرتضی حسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
شادی نخعی قلعه بالا
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
نمونه ایمان
حسین ارکانی فر
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
محسن خزاعی فدافن
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
فاطمه صابری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
نمونه ایمان
مبینا خزاعی فدافن
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
نمونه ایمان
ابوالفضل اسکندری ثانی تربقان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
عرفان سعادتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
شهید غفوری
حسام الدین یاوری خلیل آباد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
زهرا رمضانیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4287
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
نمونه ایمان
حدیثه شریعتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
نمونه ایمان
نگین جلالی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
نمونه ایمان
نگین جلالی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان
سارا صابری زارع
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4639
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه آمنه
الهه پوروطن
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه آمنه
اشکان فیروزیان سرمزده
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5206
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
محمدرضا قراری عارفی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
پارمیدا سادات موسوی نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه ایمان
فاطمه سادات معقول
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6103
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه ایمان
محدثه رضائی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه ایمان
فاطمه اسکندری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه ایمان
محدثه رضائی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه اسکندری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
رضوانه راستگو
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
نمونه ایمان
فهیمه غلامیان عارفی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4504
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه ایمان
آناهیتا افتاده تنورجه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه ایمان
یاسمن نوروزیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه ایمان
یاسمن نوروزیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا عسکری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
نمونه ایمان
سیدمهران عابدی موسوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4929
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
سیدمهرداد عابدی موسوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
پرنیان عربی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه ایمان
ساجده صادقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه ایمان
پرنیان عربی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده صادقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
محمدسینا یفروئی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
مطهره خواجوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه ایمان
حجت کاظمی تنورجه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
علی امانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
محمدرضا نامورفدافن
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
امیر جنیدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شهید غفوری
فاطمه سادات شریفی طرقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه ایمان
فاطمه سادات شریفی طرقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
سیدصالح عصمتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
ندا به آبادی بجدنی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه ایمان
امیرحسین عابدی کندری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
ایمان ابراهیمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
حسین عبداللهی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
عرفان حسین زاده
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
صالح شکیب پور
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
رضا دل خوش
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
سیده ستایش سجادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
کوروش نجات
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
صادق پری زاده قلعه بالا
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
مهدیه انتظاری ایوری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه ایمان
احمدرضا حسامی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
معین مبارکی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
پوریا مزاری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
امیرعلی نیک فرد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
حنانه السادات قرشی سرحوزکی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4603
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
محمد سلیمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید غفوری
امیرمحمد عابدینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
عرفان فیض عارفی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
متینا آفاقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ایمان
سیده فاطمه ابریشمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه آمنه
محمدجواد صادقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
ابراهیم جمالیان کسرینه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4108
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
زهرا فتحی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4903
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمدصادق برهانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4561
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
مهدی یوسفی مقدم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4496
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید غفوری
رضا آدینه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4798
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید غفوری
امیررضا صادقی ترشیزی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
امیر عباس زاده اوندری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4779
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
سعید سعیدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4245
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مبینا تیموری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4378
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
رضا میرزائی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4903
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید غفوری
امیرمحمد مزینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید غفوری
سیدسجاد طباطبائی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4554
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
پویا محبوبی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
یکتا منیری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ایمان
محسن نادری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
آرمین جنیدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5585
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید غفوری
امیرحسین غفاریان ترشیزی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید غفوری
امیرعلی خانی سرحوضکی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
زینب نالان جردوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4392
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ایمان
سروش صابری فر
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
امیرمحمد عرفانی فروتقه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3988
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
مهدی نخعی مقدم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید غفوری
امیرحسین بلوچ
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
محمدرضا غلامی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4933
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید غفوری
مصطفی فرجی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
ابوالفضل احسانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید غفوری
دانیال کرامتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4601
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید غفوری
امیرحسین رضوی زاده
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید غفوری
مبینا نخعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
سجاد ناظمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
6/1/2023 8:17:22 PM
Menu