سنندج

سنندج -


نیما اله ویسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :106
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
ماهان حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :81
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
پارسا نوری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
بشرا قمری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6440
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
نائله گنجی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4458
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
سوگند ملکی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
آیرین عبیدی نیا
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
ژینا صالحی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
رضا فرخ نژاد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6660
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
فرزام خلیلی تجره
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
تارا اله ویسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
اسرا نقشبندی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
ویانا محبی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
آیرین طهماسبی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
پارسا پیرئی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6431
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
محمدمبین زند
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
مهراب خلیلی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
متین خسروی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
مهرداد کریمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4848
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
آریان حاجی میرزایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4296
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
نوید بردبار
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
سینا احمدپناه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
سید میثم حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
مدیا رضایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
ثنا نیک زاد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6665
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
هیژا ساعدپناه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
سارینا ناصری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
سناء رحمانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5987
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
ستایش مستعان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4587
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
هامون بدری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
آریا فیروزی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
رامین نساجی چوب
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
محمد فاتحی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
سروش رحمانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
روژان ساعدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
آریناز نوری خودلان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
ژینا فیضی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
ماهان خوشینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
سارو اسلامی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
سیده ویان حسامی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4771
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
آلان احمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
آرین ملک الکلامی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
ماهان سفره کبود
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
آرینا جراحی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5954
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
محمدپارسا لطیفی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5140
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
پرنیان فیضی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
اوین مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
هورام اله ویسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
آریان عبداللهی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
رامیار نقیب
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
صدف انصاری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
پویان غفاری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
کیان روحانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
نیما شکری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
محمدسینا کاویانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
محمدپارسا گودرزی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
درسا فیروزی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
آراز محمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4209
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
محمدهیژا جلالی زاده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4624
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
تینا حبیبی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
آرینا پرهیزکار
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
علیرضا مختاردخت
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6323
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
پویش کوره داوودی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
مانی صادقی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
حنانه مخدومی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
ماهان محمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
ساناز شفیعی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
پارسا هنرآوازی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4458
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
6/9/2023 1:30:53 AM
Menu