زرند

زرند -


فاطمه عبدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
نمونه ولایت
فاطمه عبدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان
محمد امین یزدانی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
استاد جعفری
زهرا بهادری
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه ولایت
زهرا بهادری
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل سعیدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
استاد جعفری
طهورا سادات تهامی نیا
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
احسان صادقی نیا
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
استاد جعفری
علی اصغر عباس زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
استاد جعفری
محمد مهدی ضیاالدینی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
استاد جعفری
امیر محمد علیخانی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
استاد جعفری
فائزه حسن زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه ولایت
فاطمه حاجی زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه ولایت
زهرا اثنی عشری
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ولایت
حنانه مقدس زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ولایت
رویا محمدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ولایت
امیر محمد رحمانی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
استاد جعفری
مهدی احمدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
استاد جعفری
زینب جعفری
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 3846
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نرجس خاتون
رقیه منصوری
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4652
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ولایت
فاطمه ایزدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه ولایت
6/9/2023 12:50:10 AM
Menu