رفسنجان

رفسنجان -


الهه کریمی پاقلعه
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :166
نمونه دولتي
شهید سجادی
الهه کریمی پاقلعه
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :166
تيزهوشان
فرزانگان
کیانا معافی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6421
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :148
نمونه دولتي
شهید سجادی
کیانا معافی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6421
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :148
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا خیرخواه
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6573
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :94
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا بهشتی پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
شهید سجادی
محمدفاضل فاتحی چنار
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
بیتا جعفری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
شهید سجادی
بیتا جعفری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
فرزانگان
یلدا سلیمانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
شهید سجادی
نگین راکی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6712
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
شهید سجادی
نگین راکی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6712
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه حسنی کبوترخانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4537
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
فرزانگان
مائده کدخدازاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6556
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
شهید سجادی
مائده کدخدازاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6556
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
شیما محققی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
شهید سجادی
شیما محققی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا نیک نژاد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
ابوالفضل رودینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
هیوا ترابی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
شهید سجادی
فاطمه کرمی راویز
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
شهید سجادی
هیوا ترابی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه کرمی راویز
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
آوا مختاری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شهید سجادی
یسنا باقری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
شهید سجادی
فاطمه خاندانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
شهید سجادی
ریحانه اکبری پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهید سجادی
زهرا گلچین
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهید سجادی
آوا تجلی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
شهید سجادی
مبینا حیدری راد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
شهید سجادی
فاطمه هاشمی کشکوئیه
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
شهید سجادی
مبینا حیدری راد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین علی یوسفی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
سیدحسین میرمخلصونی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
افشین شعبانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
فاطمه گلچین
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان موحدی پاریزی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
مهدی ملایی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
پوریا زین الدینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6316
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
بهراد صفری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
فاطمه ابراهیمی مرج
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهید سجادی
مهرنوش سیاهکوهی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهید سجادی
مهرنوش سیاهکوهی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا اسماعیلی شهراباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شهید سجادی
عرشیا فطورچی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
سالار باقری حسین ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
محمدمهدی باقریان بهرمان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
امیرحسین فتوحی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
فاطمه ریاحی مدوار
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهید سجادی
علی پورغلامرضا
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
آرین حسین پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
انیس باقری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید سجادی
کوروش کریمی رفسنجان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6553
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
عسل بهمنیار
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید سجادی
عسل بهمنیار
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا بیگ زاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
پوریا پاکدامن
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5110
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
پویا رمضانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
سید علی حیدری خورمیزی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6212
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
یزدان پورمحمدعلی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
علی سرداری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
مائده مهدیان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4754
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید سجادی
محمدارشیا بادیه نشین
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
یکتا علیزاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید سجادی
فاطمه حسنی کبوترخانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید سجادی
سارا پیلتن
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
علی نژادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
الهام غلامحسینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید سجادی
شکوه شفیعی کهنوجی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
حجت حسنی هرمزاباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
فاطمه محمدیان نژاد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید سجادی
محمدعادل پورتوکلی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
مریم شفیع پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمن شاه پسند
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید سجادی
6/10/2023 11:59:48 PM
Menu