ماه شهر

ماه شهر -


غزل فدعمی
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6422
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 2
آوین بهاری
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6218
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
الیسا زمانی
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 3
درسا فخر
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
سیده فاطمه مشعشعی
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6802
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 2
روژین هدایتی
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
محمد طه حسینی زاده
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا مریدی
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
یاسمن زارع پور
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
سیده ملیکا ساداتی
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 2
دینا موطوری
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 2
ارشیا خودحال
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6937
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1 - ناحیه 4
6/10/2023 8:51:50 AM
Menu