قائن

قائن -


مائده علی پور
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد شفیع نژاد
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی
نازنین دهقانی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زهرا علیپور
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
وحیدرضا منجم
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علی صراحتی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علی ولیان
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6797
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی
نرگس نیکزاد
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
شیدا شکفته
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه چوپانی زاده
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده شرقی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 4807
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
علی اکبر صحتی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
یگانه جعفری
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6819
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
زکیه حسنی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 4456
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
آتنا مهاجر
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده قنبری
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
حدیثه سادات کاتبی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6171
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا حیرانی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
رسپینا جوادی مقدم
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا آزاد
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد شاهدی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهیدبهشتی
6/8/2023 11:19:10 AM
Menu