خدابنده

خدابنده -


مهسا محمدی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6231
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا افضلی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین مرادی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا رستمخانی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین بکشلو
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6336
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
حنانه قاسمی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا رفیعی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس تیموری
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
6/9/2023 12:43:46 AM
Menu