قوچان

قوچان -


انوشه سنجری
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :76
تيزهوشان
فرزانگان
عارفه عاملی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
مهشید ربوبی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا اماموردی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش حامدیان
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6390
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
دیانا اسحق زاده
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
سیده مهسا ذبیح نیا
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6134
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
فرناز نوری
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه حسین زاده
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
شمیم شادکانلو
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا شرفزاده بردر
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6738
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
هانیه شکوهیان
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
نیکتا کیانپور
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیا خندان
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
اندیشه ارجمند
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
مهشید ولی زاده
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر محمدیان
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
نوشین شکفته
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه سفری
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6562
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سعیده شفیعی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6290
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فرین زاهدپور
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نیلوفر زیارتی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6870
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه کلانتری
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6303
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مائده سمائی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
هدیه قیامی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا نظری
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
ثنا خدابنده
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
پریا حاتمی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا قاسمی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6469
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
سارا نمازی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
5/31/2023 5:10:38 AM
Menu