سنندج

سنندج -


آراز اخگر
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6722
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
شهیدبهشتی ناحیه 2
دنیا کارآراسته
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه1
محمدفرید قادری
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6618
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهیدبهشتی ناحیه 2
فاروق امیری حسینی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی ناحیه 2
پارسیا خلیقی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی ناحیه 2
امیرحسین حیاتی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی ناحیه 2
محمد رحمانی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی ناحیه 2
میلاد کاکی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهیدبهشتی ناحیه 2
6/8/2023 3:33:22 PM
Menu