رفسنجان

رفسنجان -


پارمیدا پناهنده
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6461
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه کاشفی نژاد
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6642
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
فرزانگان
رومینا ضیائی پور
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6808
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
کیانا گلرسانزاده
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6579
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
مهشید اوترخانی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6747
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا رمضانی نسب
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
پردیس شریفی نژاد
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6904
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه سادات پوراحمدی بابکی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6693
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
الینا کهنوجی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
مانیا مختاری
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6544
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه اسدی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6311
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده ملائی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا کهنوجی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
شیرین ناصری قاسم ابادی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6621
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
درسا کهنوجی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6921
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه ملائی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6183
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
تسنیم مهدوی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6537
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا میرزایی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6670
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
نگین ملاحسینی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6473
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سارا علایی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
زینب حدادی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نگین صالحی رنجبر
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
ساینا زیندینی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
دینا ریاحی ریسه
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
5/30/2023 10:39:37 PM
Menu