سلماس

سلماس -


تینا مجاوری شنتال
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امیرکبیر
سارا نشاطی
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 4556
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امیرکبیر
6/9/2023 9:12:03 AM
Menu