مباركه

مباركه -


زهرا اسماعیلی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 6277
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ابرار
مهدیه احمدی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ابرار
6/2/2023 8:07:20 AM
Menu