جهرم

جهرم -


کیانا محمدابراهیمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6776
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :90
تيزهوشان
فرزانگان
یاس علی نژادحقیقی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا شاکری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
تيزهوشان
شهيد دستغيب
مجید مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
شهيد دستغيب
نگین کارگرفرد جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
فرزانگان
علی ابراهیمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
شهيد دستغيب
یلدا جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
علی رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6421
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد دستغيب
مهدی کارگرفرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد دستغيب
حسین صفوی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد دستغيب
عباس رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد دستغيب
ابوالفضل کرمی جزه
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4410
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهید مفتح
سیدحسین موسوی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد دستغيب
منصور رستگار قالینی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهید مفتح
سیده مینا پورتوحیدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شکیبا
محمد رضائی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد دستغيب
صهبا برهمن
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شکیبا
مهدی صادقی قطب ابادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد دستغيب
فاطمه کرمی حیدرآبادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
حسین مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد دستغيب
محمد رضائی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد دستغيب
زهرا زارعیان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5892
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شکیبا
علیرضا آذری جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد دستغيب
زهرا اسدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شکیبا
نگین رستمی حیدرابادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4701
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شکیبا
مبینا رحمانیان کوشککی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4440
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شکیبا
زهرا رحیم خانلی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شکیبا
ریحانه چابک
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا ابوئیان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شکیبا
متین جاویدی اسعدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد دستغيب
جیران هوشمند
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6576
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آرمین همایونفر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد دستغيب
سارا نظری جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
رها قناعتیان جبذری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا شفیعی حقیقی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شکیبا
مریم قاسمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شکیبا
فاطمه مجیدی پور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شکیبا
ریحانه زارعیان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6260
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
محمد فیروزمقام
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد دستغيب
امیر جوادی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید مفتح
حسین حق پناه جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید مفتح
عارف کلوانی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4828
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید مفتح
مریم برکان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شکیبا
پویا کلوانی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد دستغيب
محمدامین کوه مال جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد دستغيب
آریا خسروی نیا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد دستغيب
علیرضا انصاری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد دستغيب
زهرا احمدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه ذاکری نیا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4397
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شکیبا
سیدسبحان اخلاقی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید مفتح
رضا خواجه پور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد دستغيب
صدرا مسترشد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد دستغيب
زهرا طحان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5446
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شکیبا
عارفه پرجگرجهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شکیبا
کیمیا کرامت
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شکیبا
رزا حسینی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شکیبا
زهرا صنعت نیای جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4433
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شکیبا
یکتا حقگویان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
یونس طالب پور جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4744
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید مفتح
محمد نورمحمدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید مفتح
شایان شریفی قطب ابادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6634
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد دستغيب
امیرحسین ثنائی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد دستغيب
زهرا رحیمی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شکیبا
فاطمه تهرانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا شعبانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شکیبا
مهدی آرمان پور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید مفتح
علیرضا کارگرفرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4243
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید مفتح
امیرحسین زارعیان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4922
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد دستغيب
مهدی کابلی باباعربی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد دستغيب
امیرمحمد زارعیان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد دستغيب
رضا احتشام زاده
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد دستغيب
محمد میرزایی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد دستغيب
مریم بهروزی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
علی بهمن زادگان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مفتح
علی حامدی زاده جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4513
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مفتح
شایان شهابی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مفتح
محمد ترابی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مفتح
حسین نیک خو
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد دستغيب
علی فانیانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد دستغيب
امیرحسین اصلانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد دستغيب
امیرعباس امیرفضلی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد دستغيب
ثمینا فراهانی نیا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شکیبا
لادن حجت منش جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه اسمعیلی مزیدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
درساسادات پوراکبریان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین مشایخی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد دستغيب
فاطمه قناعتیان جبذری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شکیبا
آرمان شعبانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد دستغيب
علیرضا مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد دستغيب
سینا آبیار حیدرابادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد دستغيب
دانیال قناعتیان جبذری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد دستغيب
جمال امیری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد دستغيب
ریحانه نکویی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4789
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شکیبا
نگین رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا کاظمی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4989
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه بنکدار جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شکیبا
امین رضا اصلانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید مفتح
حسام رهایی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4173
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید مفتح
حامد شکوری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید مفتح
مهرداد شعبانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید مفتح
فاطمه پرنیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شکیبا
مهدی آبکار
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد دستغيب
علیرضا مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد دستغيب
حسام مظلومیان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد دستغيب
عرفانه برهان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6351
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
فرشته نیک سرشت
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شکیبا
نیما قاسمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4880
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد دستغيب
محمد نظری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5952
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد دستغيب
نرجس پورسلیمانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6532
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
پردیس حقانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شکیبا
فاطمه ظلی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6542
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا دولتخواه
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4130
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید مفتح
امیرحسین مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6444
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهيد دستغيب
سیدمحمد رضوی زادگان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهيد دستغيب
یاسمن مهدوی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شکیبا
رزیتا لقمانی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6015
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
حلماء مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شکیبا
سحر کمالیان فرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شکیبا
مهسا جوادیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4549
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شکیبا
سینا بهبودی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيد دستغيب
نرجس ناظر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شکیبا
کیوان شمشمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5850
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيد دستغيب
علی ذوالفقارنسب
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4401
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شهید مفتح
فاطمه قناعتیان جبذری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شکیبا
مریم مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شکیبا
پریسا معرفت
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شکیبا
محمدمهدی ستاوند
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شهید مفتح
علیرضا خراسانی نسب
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد دستغيب
محمدرضا صابری جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد دستغيب
مینا قدرت جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
درسا پروین جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
شکیبا
درسا دادور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
علی حق گویان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد دستغيب
امیرمحمد مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد دستغيب
زهرا شیبانی پور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
شکیبا
مریم کاظمی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
6/9/2023 9:25:34 AM
Menu