هشتگرد

هشتگرد -


نگین رحمانیان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
شرافت
علیرضا رمضانی سالومحله
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
هانیه محبیان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
شرافت
نگین افشاری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
حسین بابازاده
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
رضا هاشم لو
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
اوین الله مرادی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شرافت
مرصاد نوفلاح
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
معلم
محمد مهدی بغدادی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
معلم
تارا استکی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
مهرآوه آریامنش
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شرافت
فاطمه معدن پیشه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شرافت
سیدسهیل حسینی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
سارا محبی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
دانا مامانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4750
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
ملیکا ارمندئی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین توده دهقان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا پیری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
امیر محمد دهقان نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
مریم سمائی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شرافت
آرین شجاعی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
معلم
زهرا فدایی چوشلی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
حسین معدنزاده
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4413
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
معلم
تینا گلی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4650
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا صفاخیل
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4693
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
ارشیا رضا نژاد آذرفام
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
معلم
محدثه کدخدائی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا کریمی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
یگانه عبدالکریمی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شرافت
سیاوش اصغری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4676
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
مهدیس معدندار مطلق
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیه گلباز
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
محمد حسین محجوب
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
نگار صحرایی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
بهار سامانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شرافت
ابراهیم پوردهقان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4395
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
فرشته سلطانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شرافت
6/4/2023 8:41:52 PM
Menu