نهبندان

نهبندان -


محمد مرادی پور
نهم - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
مبین هاشمی
نهم - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 4917
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
نوید عباسی
نهم - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 4699
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
حامد جوانبخت
نهم - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/9/2023 8:31:26 AM
Menu