مشكين شهر

مشكين شهر -


زهرا ذوالفقاری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6086
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :68
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا طالبی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
امیرکبیر
حدیث ولی زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
بهاران
ملیکا فتح اللهی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6545
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا عطایی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
سحر فصیح
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6646
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
نسیم حاجی نژاد
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
علی محرمی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
بیتا ستار
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6546
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
شهاب عباس زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
حدیث نباتی پور
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا پورعلی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محسن همت خورشید آبادی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
امیرکبیر
صدرا صابری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرحسین کوهی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5834
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
امیرکبیر
رضا سلیمانی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدرضا رضازاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
امیرکبیر
امیرحسین منافی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فائزه رحیمی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بهاران
علیرضا امیرپور
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
ساناز درگاهی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6431
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بهاران
سهند مولایی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4535
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بهاران
آرین روشنی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
سمیرا حسین پور
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
بهاران
مهدی طباطبایی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدصادق مظلومی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
امیرکبیر
لیلا فتح اله زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
بهاران
سامان حسین نژاد
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
امیرکبیر
آیدین حسین نژاد
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
آنیتا سیدی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه مرادی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
بهاران
مریم شهبازی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
6/9/2023 7:29:14 AM
Menu