همدان

همدان -


مهدیسا نیازی مقدم
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
فرزانگان2
ریحانه جباری نژاد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
آمنه
صبا بیات
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
پروین
آندیا قربانی شهرت
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
آمنه
ستایش تفرجی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان1
محمد امین حسینی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلی1
محمدنوید عباسی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
علامه حلی1
مریم محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان1
امیر حسین رحمانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
علامه حلی 2
سهیل ارزگر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
امام صادق
ستایش رحیمی موفق
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
پروین
محمد امین منصور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلی1
پوریا ملک یار
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی1
کوثر ابراهیمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4546
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
امیر حسین بگلری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
امام صادق
سید محمد مبین نبوی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
امام صادق
محمد پارسا کهوند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شهید حاجی بابایی
رامیار زارعی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امام صادق
آیسا احمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6260
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان1
علی نانکلی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی1
آیلین حکیمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان1
حنیف علی پور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام صادق
سپیده بلالی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان1
معصومه قربانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان1
عطیه محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان1
علیرضا والایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی1
نرگس حسین زاده طاهر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان2
مریم گوهری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
محمد محمدی ازندریانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی1
اسرا رسولی فرد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پروین
امیر حسین محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی1
علیرضا لطفی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی1
عارف سهیلی نیر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام صادق
دانیال رستمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی1
حسنا عالی نژاد فرد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آمنه
سید علی شاهگلزاری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی1
آرمیتا کوچکی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آمنه
نرگس به جوان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
امیر مهدی محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی1
هیوا رستمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آمنه
پرناز آبشناس
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
فائزه بیات
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آمنه
فاطمه فخاری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
پارسا بهادر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید حاجی بابایی
مهدیه شاه محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آمنه
مهسا کاویانی امجد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
کیارش المعی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام صادق
مائده نادری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
علی عاشورلو
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی1
سارا اسدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
حانیه سادات میر معینی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4348
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آمنه
سیده فاطمه حسینی شاخص
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آمنه
رکسانا نوشادی مقدم
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان1
زهرا قنبریان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان2
مهسا بهرامی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه طهماسبی افشار
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان1
زینب قمری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان1
امیر عباس بابایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام صادق
نرگس قیاثوند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
سیمین قره خانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
مهدیس قاسمی لو
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پروین
مبینا قرائی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا خلاقی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
پرنیا نوری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4879
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
فاطمه روشن نجفی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آمنه
شهزاد طهماسبی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آمنه
امیرحسین کاظمی کریانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی1
محمد متین ظهیری فرح
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید حاجی بابایی
محمد عرفان ربانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی1
نیما بابائی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام صادق
علی کهوند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام صادق
آریان اردکان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام صادق
علیرضا کریمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4625
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید حاجی بابایی
صبا جلیلی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آمنه
هستی نمازی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان1
محمدرضا غفاری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید حاجی بابایی
ارنیکا فلاحی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آمنه
صهبا ابراهیمی دهقان پور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آمنه
مهسا یار محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان1
طهورا سوری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4878
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آمنه
آرمیتا وهابیانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4163
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پروین
پارمیس خداویسی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پروین
امیر رضا لک‌
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 2
نگین کریمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آمنه
صبا مقصودی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
محمد آریان بختیاری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6165
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 2
حدیث خیری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان1
فاطمه رسولی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان2
محمد بابایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 2
کیارش کامرانی کیا
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 2
محمدصالح سهرابی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4341
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید حاجی بابایی
امیر علی سهرابی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4443
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید حاجی بابایی
رعنا رضایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آمنه
فاطمه شیری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4412
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پروین
مهسا اکبری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آمنه
محمد قائم محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام صادق
آرمان جهانگیریان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی 2
مبین شهبازبکیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی1
ریحانه طاوسی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
شقایق قربانی سپهر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آمنه
مهتا امیدی راد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
پرنا رمضانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4387
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
هلیا مهرجو
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
مهسا اسماعیلی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آمنه
مریم محمودی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان2
تینا محمودی حسان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آمنه
ستایش صدیقی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4546
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان2
حسین قنبری نسب
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید حاجی بابایی
امیر حسین شیخی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام صادق
فرناز البرزی دعوتی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4248
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
مهسا شیران
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
پروین
پریناز صادقی مصباح
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آمنه
حسین بصیری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی 2
معصومه قوامی مشفق
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان1
هانیه عندلیبی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
تینا دهنوی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4296
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پروین
کیمیا جعفری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5140
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آمنه
زهرا تقی زاده همدانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پروین
فاطمه علویه
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4304
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آمنه
ریحانه حمیدی کیوان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
علی یعقوبی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4660
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید حاجی بابایی
چکامه دشتی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آمنه
ریحانه مسعودی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آمنه
شیدا عبدلی ادیب
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پروین
آرمیتا محمد پور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آمنه
نسترن صفی ئی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4223
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
پروین
ستایش کریمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
پروین
نیایش کریمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
پروین
نگین کاشفی خجسته
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
امید مومنی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4541
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید حاجی بابایی
زهرا قاسمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6157
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان1
محمد صالح لشگری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی1
آتنا سیفی زارع
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4346
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا گل محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
هانیه نعیمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
سمانه شایگان نریمان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
سید آرین مسکینی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4184
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید حاجی بابایی
سینا بهار وند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی1
محمدرضا نوری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی1
پرنیان وزیری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
پروین
علیرضا جلیلوند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی1
مریم ترابی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
پروین
فرزانه عبداللهی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
شایان قانع
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام صادق
پویا کسائی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی1
شایان عربی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی1
مریم بهرامی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آمنه
فاطمه دیناری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
مهدیه رمضانی فرهمند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
اسما احمدی سرمد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
مبین زنگنه
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام صادق
حدیثه بشیری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
کیانا رضایی معصوم
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آمنه
پارسا لطفی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی1
محمد حسین مهدوی خو
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام صادق
علیرضا رضایی مژگان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی1
6/2/2023 8:51:03 AM
Menu