گرگان

گرگان -


رضا صادقی شورمستی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5764
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
امیرحسین یزدانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6284
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدرضا هوزیاری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6431
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
شهيد بهشتي
بنیامین صحنه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
محمد میرزاعلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
مهدی سالاری توماج
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد سالاری توماج
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل دنکو
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
پارسا کلانتری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
فاطمه شادکام
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6467
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
محمدیاسین قزل
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6606
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نگار منصوری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6306
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
امیرحسین کیا
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4906
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
محمدعرفان دیه جی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
فاطمه آقایان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
رایان ناصرنژاد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی بای
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4612
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
سیدمحمدامین حسینی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد قنبری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6625
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پوریا معدنی ثانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
مبین مهاجر اورسجی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
پارسا احمدی نصر آبادی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
ملیکا صدیقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
راضیه ماهری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
میترا قرنجیک
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
سمیه بکه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4473
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
مهسا ایری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
آرین حاجیلری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
نادیا ایزدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
آرش کردوالش آباد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
نفیسه داز قزاقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
سورنا زرگری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
آریا سپاهی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
محمدمهدی انصاریان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5206
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
نادیا نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
عایشه توکلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
محمدرضا کاظمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
سیدمرتضی علینقی مداح
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مریم سبیانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین جوادزاده
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6032
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نگار قلی نژاد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
رها سادات حسینی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4212
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
محمدامین پقه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
فاطمه رحیمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4944
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
حدیثه خدمت کن
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
فائزه دولتخواه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
مبین میرزاعلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3859
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
یاسین دوگونچی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3484
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
میلاد بهرامی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علیرضا محبوبیان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
محمدطه عسکری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4485
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
تلما محمدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
عرفان کردی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6104
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین رزاق پور
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
مبینا نفیسی نیا
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
سلماء یلمه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
آی ناز تکه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4633
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
مریم صوف زاده
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
هانیه حسن قاسمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
آیسان لایق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4455
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
مبین سقر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
شهاب هوزیاری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
یاسر قرنجیک
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4994
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
میثم قابل اینچه برون
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
سنا نوروزی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
دینا رضوانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
مسعود بهرامی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
محمدحسین دانش فر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
امیرحسین ذورقی حکیم
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
زهرا وحیدی فر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4193
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
یلدا سلاق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6331
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
مبینا اونق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
مهناز سوقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4724
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
فائزه صحنه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4891
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
حسین ایزدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
عارف کلته
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
محمدرضا قره داشلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
کوروش کردرستمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
یاسمین مقصودلو
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
محمدجواد محمدعلیخانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4756
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
یاسمن غلامی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
متین خوجه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
احمد قزل
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
سینا پقه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
سیدسعید هاشمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حمیدرضا لاله زاری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
محمدرضا قدرت آبادی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه عرب بالاجلینی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5002
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
باران ضیائی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
حنانه سادات قاضی میرسعید
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
دانیال قره جه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
متین کردی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4855
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
آیناز اونق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
قیاس الدین مهینی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
ایمان هوزیاری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
نرگس استیری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
کارن قربانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
میکاییل پقه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3769
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
امین پقه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
پارسا سیفی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
علی محمدی نیک
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4370
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
فاطمه محمدخانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
سارا آهاز
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4928
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
سیدعلی کاظمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4841
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
بهاره سادات نورمفیدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
آیدین صحنه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
یاسین نعیمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6434
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد بهشتي
لیلا یوسفی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
عماد یوسفی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
پیمان محمدی فیروزجایی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ترانه اصطبار
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5110
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
مهران میرزانژاد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
6/9/2023 9:11:18 AM
Menu