سيرجان

سيرجان -


یاسمن عرب قهستانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
فرزانگان
مریم پورولی عرب
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6487
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
مهلا پوررضا قلی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
اندیشه
محمد علی بیگی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
ایت الله خامنه ای
عسل رجاء
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
فرزانگان
عسل ملک زاده افشار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
اندیشه
آیدا پاخوش
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4614
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
اندیشه
محمد حسین کامیابی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4922
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
سیدبنیامین بنی فاطمه شهربابکی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
نرجس موذنی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
اندیشه
مهسا میرزاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6201
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
اندیشه
علی محبی رائینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4891
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
ایت الله خامنه ای
مریم گلستانی نسب
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
اندیشه
محمدرضا نعمتی سعادت آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
فرسیما احمدی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
اندیشه
محمد نصیری فر
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
ایت الله خامنه ای
فهیمه محیاپورلری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
فرناز سالاری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
اندیشه
علی صالحی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
ایلیا پورحسینعلی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
ایت الله خامنه ای
ایلیا مداح الحسینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
یلدا مرادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4200
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اندیشه
علی ابراهیم پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امیررضا حیدری فتح آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4406
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
مهدیه اسلام پناه
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اندیشه
شیوا خواجه رشیدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اندیشه
حمیدرضا پیرمرادی بزنجانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
ابوالفضل نصرت آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
ایت الله خامنه ای
مبینا محسنی فر
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اندیشه
امیربهادر دارابی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
حسین خالقی بارچی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4296
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
مصطفی عباسی پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4180
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
ستایش جهانشاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اندیشه
عارف تاج آبادی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ایت الله خامنه ای
نگین دهقانی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اندیشه
آتنا نجم الدینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا ملکشاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6292
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
میلاد شهابی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
سجاد علائی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
ابوالفضل زیدآبادی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امیرحسین عرب پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
یزدان اسفندیارپور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
ایت الله خامنه ای
سحر دولت آبادی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اندیشه
ریحانه خراسانی جلال آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اندیشه
سیده مهرنوش حسینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
اندیشه
امین شاه محمدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امیرحسین بالاهنگ
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
ایت الله خامنه ای
مریم اسمعیل پورسعادت آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
اندیشه
امیرهادی شفیعی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4744
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
ریحانه نژادکورکی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
اندیشه
ملیکا عمادآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
حیدر افلاطونی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
ایت الله خامنه ای
زهرا علی بیگی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی ایرانژاد پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4677
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امیرحسین صادقی گوغری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
فاطمه آزادبنده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل شهبا
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
سونیا رضی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
سارا پورجعفرآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
اندیشه
ستایش کریمی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
اندیشه
معظمه عباسلو
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
اندیشه
محمدمهدی عمادآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
محمدهادی کریم الدینی مکی آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4778
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
یاسین صادقی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
مریم امین عباسی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4571
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
اندیشه
امیرحسین نجفی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
محمدمهدی صیدال کوه شاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
ایت الله خامنه ای
آیدا منصوری فر
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
اندیشه
مینا صدفی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
اندیشه
امین گلستانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4520
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
آرش شریفی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
ایت الله خامنه ای
فاطمه حسینی نسب
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4724
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمن علیزاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
اندیشه
6/4/2023 8:38:36 PM
Menu