قائن

قائن -


امیرمحسن توسلی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهید بهشتی
صالحه سادات سیروسی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
حسین بخشی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
نگین عرب نژاد
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه دشتبان زاده
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا رستمی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
پریا بهمنش
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
ابوالفضل سلطانی زاده
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
سعید سالاری
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد فرخنده
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6742
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه سادات ترابی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
سروین دخت قربان پور
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5670
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا فروزان نژاد
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6794
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیدمحمدسجاد علوی نژاد
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه عرب زاده
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
هانیه عابد
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیده فاطمه زهرا خادم
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
فرزان زنگنه فر
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی
ابوالفضل مرادی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی
حانیه سادات دهقانی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6561
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا عباسیان
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
 
تيزهوشان
فرزانگان
6/5/2023 6:48:08 AM
Menu