اسفراين

اسفراين -


مهدی محمدزاده ثانی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی
یاسمن زینلی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6997
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه یاری
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد پورحسین
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
عادل رضائی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6302
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
زینب یزدانی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا ربانی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه خاکسار
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
غزاله شیخ امیرلو
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مریم گوهری مقدم
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیان کلاته عربی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
رومینا اکبری
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمسعود ابراهیمی پور
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
پریا برات نیا
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6626
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس گلستانه
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6433
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه شایسته
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
دانیال امیری
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیدامیررضا سجادی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین برغمدی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
ابوالفضل ابراهیم پور
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
سبا سلیمانی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
احسان اخوان
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
آریانا بدری فریمان
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6272
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
6/10/2023 7:24:48 AM
Menu