ميناب

ميناب -


علی پرمر
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بحرالعلوم
یسنا میرجلیلی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
راحیل اسدی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
صفورا ملاحی کلاهی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا بهرامی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
5/28/2023 6:40:35 AM