كبودرآهنگ

كبودرآهنگ -


تینا یاوری
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا رفیق دوست
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان2
ریحانه رضایی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا خزایی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی
پریا غفاری
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
سینا صمدی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
علامه حلی
فاطمه مرادی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
5/29/2023 6:09:09 AM
Menu