سيرجان

سيرجان -


دنیز فاقدی باباکندی رود
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6771
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا سالاری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6457
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا قرائی هویشانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
تانیا احمدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فرشته ایران نژادپاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا آذرمی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6893
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
غزل پورجعفر
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6345
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مریم شهبا
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا مهدی فر
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا قرائی خضری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6606
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
پرهام خدادادی لری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6754
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
شیرین جهانشاهی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
اسدالله زیدآبادی نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
محمدمجتبی مظفری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
ریحانه عسکرپورکبیر
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی نورمندی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6872
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
محمد اسطوری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
علی خضری زاده
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
پرنیا زیدآبادی نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
امیرسام اکبری نسب
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
علیرضا سرداری پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
حسین بهرامی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
محمدمهدی روح بخش
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
کسری قلندر
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
مهدی سعادتمندی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
متین ولی پورعرب
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7368
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
علی خضری نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
امیرسام یعقوبی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6401
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
هستی نژادعلیرضائی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
سرنا نوری شریک آباد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
یاسین ده یادگاری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
فاطمه قرائی مسجدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6817
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه رفعتی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین شول
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
 
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
6/10/2023 7:31:58 AM
Menu