سلماس

سلماس -


امیرحسین اشرافی
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 4655
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر
الهه مهدی زاده
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر
نگین طلائی مغانجوقی
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر
سماء فکرآزاد
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر
6/2/2023 8:47:03 AM
Menu