كاشمر

كاشمر -


محمدرضا محجوب فرشه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4855
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
احمدرضا باغبان خلیل آباد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
نگین نظری فرگی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3822
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
ماندانا منفرد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4153
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مهدیه نصری فرگی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3920
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
زهراسادات عفتی مقدم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مرتضی خزاعی فدافن
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3923
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
محمد نخعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
فاطمه عیدی خضربیگی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
زهرا نورزاده قلعه بالا
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
ریحانه قانعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مسعود اسکندری ثانی تربقان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
محدثه باقری کسیرینه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4357
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
فاطمه پورجعفر
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6567
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
سیده مریم حسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
محمد عباسعلی پور
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3573
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
سیده مونس حسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5279
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
سعید نیکی جردوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4822
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
سیده زهرا حسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
سجاد تیموری طاهری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
مهدی شریعت
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
سیدامیررضا نادری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
سجاد هزاری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
رضا قاسمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
نجمه عباس پور تربقان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
محمدصادق اسکندری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
منصوره محمودی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
الهه خسروی مغانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6143
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
اسماء هادوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4744
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
علیرضا طاهریان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
مطهره ابراهیمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
ابوالفضل بهزادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
محمدآرش شیرخانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
فائزه اسماعیل زاده
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
امیر کریمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
شادی زارع دوست
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
محمدپارسا فارسیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
کوثر حیاتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4336
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
سیدسینا نژادحمزه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
مهدی رفتارعلی آبادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
صفا جعفرنژاد قوژدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
فائزه شاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
عطیه فانی اله آبادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4659
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
حسین حسنی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3970
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
مهدی معنوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3795
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
زهرا صداقتی خلیل آباد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
مریم هادوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4388
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
الهام سادات هاشمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
زهره زیبائی خلیل آباد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
امیررضا ملائی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
محمد آزمند
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
هادی احمدنیافیض آباد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4877
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
دانیال عبداللهی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
محسن امینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4472
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
هادی تقوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
کمیل تیموری قلعه بالا
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4046
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
محمدصادق رمضانیان ایوری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3874
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
فاطمه جلالی مقدم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4789
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
محسن محجوبی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6307
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
رویا رحیم زاده
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4018
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
عادل بنائیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
امیرحسین اسکندری ثالث تربقان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
مرتضی افتاده تنورجه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4878
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
پریا پاکزاد خلیل آباد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
امیررضا خوری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
صابر ابراهیم نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
امیر هوشنگی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
علیرضا سلیمانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
کمیل کریمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
5/29/2023 4:22:38 PM
Menu