الوند

الوند -


محمدرضا مرادی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
امیرعباس رمضانی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 6470
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
درسا خداکرمی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
مبینا حبیبی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
کاظم نظری
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
مهناز احمدی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
دینا نوروزی حسن کیاده
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 6178
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
فاطمه زهرا پیش باز
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
محمدپارسا مجیدی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4400
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
توحید داداشی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
امیرحسین ابراهیمی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
سیدطاها کیائی خرارود
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4404
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
امین رستمی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
سحر خسروی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
حدیثه احمدی چهر
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
فاطمه مباشرامینی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
فاطمه انوری
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
فائزه غیاثوند
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
عطیه رمضانی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4660
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
مائده مینویی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
فاطمه شهنازی دولتخانه
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
6/2/2023 8:58:36 AM
Menu