همدان

همدان -


مهسا طوبایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4891
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
مریم السادات بشیری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
میلاد مصروقی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
حدیثه راستی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
امیر رضا گوهریان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
مهزیار امیری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
امیر پارسا سعیدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5005
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
مهدی چراغی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
هیوا کریمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
مبینا یعقوبی محبوب
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6513
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
حسنا بهرامی خو
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
یسنا یعقوبی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
کیانا نوروزی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
هاله پیرتاج همدانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
ستایش رستمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
لیانا رشیدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
تینا رضائی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
فاطمه شعبانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
فاطمه حاجیلوئی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
عارفه معتقد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6516
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
پارسا ترابی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
محدثه گلزاری موفق
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
سیندخت کاشمری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
محمد پارسا غیرتیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
صبا ربیعی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
آیدا کریمی گلنار
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6523
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
مازیار باقیات
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4895
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
محمدرضا ترابی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
مبینا هاشمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
یاسمن سیفی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
نیما گرجیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
محمد پارسا اسدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
آناهیتا کریمی شهیر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
مبینا کمری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
یاسین جعفری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
فاطمه افشاری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
مهدیس وحیدی منش
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6254
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
آرش گروسیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
علی محسنی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
سید مهدی حسینی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
زهرا پاشائی جلال
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مهدیس زهرایی پاک
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
آرزو قائمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
زهرا ترکاشوند مقیم
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
نگار دباغیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
پارسا طاهری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
صبا ورمزیار
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
الناز قیاسوند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
محدثه ملکی پور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6191
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
آرنیکا قاسم زاده دیبگی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6033
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
آرمیتا رضاوند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
سحر بگلری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
آیدا سادات طوسی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
نوا سلیمانیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
راشین صاحبیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
علیرضا البرزی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
غزل قهرمانیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
آوا روزبیانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
آناهیت برق زادگان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
امیررضا منصور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
مریم فرحی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
نرگس طاهری نوین
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
سیده نفیسه مساواتی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4933
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
متین افشاری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
مطهره احمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
پرنیان علی کیا
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
فاطمه فرجی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
زینب ترابی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
غزل صیادی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
نشاط تاج شرقی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
اردشیر کرمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
متینا پور جهان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6504
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
سارا حمیدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مائده رمضانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
ثناء زارعی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
مائده سبحانی موحد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
فرناز شفیعیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
نرگس جلیلی خردمند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6589
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
سیده هانیه حسینی واثقی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مهسا قهرمانی مطلق
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
ندا رستمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
آیدا ظهیری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
محمد مهدی یار محمدی فرح
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
مهسا یادگاری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6445
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
معصومه حیدریان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4643
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
عارفه آرمند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
نرجس ابراهیمی راد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
پانیذ پیرویسی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
صبا السادات منتهایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
یاسمن سحر خیزان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
نگین گروسیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
نگار گروسیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4581
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
زهرا شعبانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
ابوالفضل روحی ظهیر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
محمد امین صالحی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
شکیبا برجیسیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
محدثه چهره گشا
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
ملیکا بیات
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
زهرا رنجبر همدان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
حسین دینی امزاجرد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
مهرسا زنگنه اینالو
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مبینا اکبری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
ملیکا نادی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
نجمه خادم لو
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مژده حدادی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
ارسطو کاکاوند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
زهرا بالا زاده سمواتی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
فاطمه جباری ثابت
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
مهسا عباسی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4248
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
سارا اصلانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
ثریا پشوتن
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4637
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
الیا مددی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
فاطمه شهبازی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4690
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مهتاب حاجی پور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4287
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
صبا پاکیزه
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
محدثه محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
امیر حسین یار احمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5963
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
نگار حسینی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4392
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
آرش گودرزی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4847
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
امیررضا شکری زمرد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6386
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
مهسا رمضانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
سید رضا حسنی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
محمد حسام جعفری همدانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
هلیا سادات ایروانیان شاد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
یلدا دلیرباز
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4223
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
امیر مسعود طالبیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
وفا واسعی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
امیر حسین حبیبی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6521
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
محمد مهدی اسدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
امیر حسام خانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
ساره نوع دوست
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6520
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
نازنین امراهی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
غزل کیمیائی اسدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
کمند یونانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4877
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
فاطمه سوری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4640
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
آرمیتا سادات مرتضوی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
زهرا بابائی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
فرناز خرواری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
زهرا حبیبی محب
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6477
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
شهریار عطار
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
آریا شهبازی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
کیانا فتحی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
زهرا صدیق تبار
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4418
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
نیایش دارابی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
طنین دهزادهمدانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4644
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
نرگس نعمتی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مهسا طاهروند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
هدیه نعمتی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6237
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
تارا مرادیان پی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5868
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
هستی شریفی راد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
امیر پارسا کلافچی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
روزبه ساطعی پناه
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
شادی نساجی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
هدیه جلیلوند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
هستی فضائلی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
مائده قمری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
6/10/2023 7:03:43 PM
Menu