گرگان

گرگان -


شایان بیدری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6209
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
علیرضا بدری قصر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
بنیامین نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6845
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
بیتا ابراهیمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6727
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
اکرم بزی مورقیصر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6354
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
مهدیه خاکی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
فاطمه میرزایی گودرزی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6438
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
فاطمه حیدری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5393
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
فائزه خواجه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
آنیا اکبری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
زهرا ولایتی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6406
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
فاطمه زهرا برزمینی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
محمدسعید کردوالش آبادی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3867
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سینا کیانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سید امیرحسین امیرلطیفی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
عرفان ایزدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6394
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
یاشار قرنجیک
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6391
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
متین ایری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیرعباس جمال لیوانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهدی قدیرزاده قرنجیک
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امین صدرا یزدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیرعلی سیاه مرزکوهی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
پرنیا حاجیلری قشلاق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهدیه غلامی پاجی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
زهرا عالیشاهی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6254
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
آیناز قزل
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
زهرا یلقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
جیران باشقره
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ساینا ایزدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سعیده قرنجیک
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
روجا فقیه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سمیرا نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
مهدیه جاویدان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
علی شاملو
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مصطفی ایزد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
کیان کشیری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
علی فرمانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیرحسین دشتبان نامقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
علی نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سیدسجاد رهبر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6123
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
بهراد جرجانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
صدرا مصدقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
آرین هادیان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
محمدتقی خلج
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سعید عارف نیا
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیرحسین دلیر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4502
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سعید لیاقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6059
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
علی تازیکی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مبین روشن
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6830
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محمدهادی سلاق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6460
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سینا سوقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6407
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
میثم ارازلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محمد ریاضی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
متین ریاضی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مبین امانجانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
شهریار صالحی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6506
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهدی جعفری نصرآبادی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهدی شامانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4246
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیرحسین مقدس
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5952
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سینا زرگری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
امیرشایان شیروانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سیدامیرحسین میرقاسمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6165
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
یاسین کتولی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
صبور محمدآلق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
حبیب الله کلته
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3770
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
علی صفوی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
آرمان میرزایی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
حسین چورلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علی اصغر رضایی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
فربد عظیم محسنی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6186
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محمدحسام افتخاری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علی امینی مفرد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
پارسا غفاری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6170
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
وشا حمزه نژاد قاری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6459
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سروش پورقاسم
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
امیرحسین ندافی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
بنیامین علاقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیررضا سبطی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6680
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
آرین رحیم زاده مدنی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سروش رنجبر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مصطفی ایزد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
درسا مرجانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6327
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
مائده شهمرادی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4981
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
مبینا مهرآرا
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سهیلا بابائی داز
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
حدیثه کابوسی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4127
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
الهه لطف آبادی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
زهرا اعتمادی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
آیدا اسماعیلی گلریز
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5919
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ملیکا جاهدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ریحانه هدایتی فر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهرآسا تیموری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
رضوانه ملاشاهی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6417
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
دیانا بابایی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6319
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
مهتاب صدرمغانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
صبا اسلامی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ایلکای نوریانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهسا سلاق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
جیران نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4609
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ثنا نصیری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
زینب رشید باغان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ماتیا دهقان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
ارغوان مقصودلو
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
هاله سادات کسائیان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
فرشته قزل
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سیده نادیا حجازی نژاد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
فرنیا قاسمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سمانه مردانی راد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سمیرا شیرمحمدلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهناز دوگونچی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
صبا سادات میربهبهانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
زهرا قاسمیان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
ترگل دهقانی فارغانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4739
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
زهرا سادات حسینی امینی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
فهیمه خوش پرست
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
6/2/2023 8:06:19 AM
Menu