بم

بم -


ابوالفضل سعیدی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
امین علوی فر
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
شیما یوسفی فر
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
امینه هادیان
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 7000
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
نگین زین الصالحین
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 6242
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
مهیا معماری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
زهرا پی پر
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
مریم کریمی افشار
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
شهباز افشاری پور
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
امیرحسین کریمی افشار
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5005
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
فاطمه سرحدی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
محمدرضا رهنمازاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 3958
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
فاطمه رشیدی کهنوجی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
فائزه محمودی نودژ
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 6689
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
فاطمه بندری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
صفورا اسماعیل زهی خالص
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
امیررضا عظیمی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
سیده همتا افشاری پور
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4933
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
علی اصغر بهجتی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
محمدمهدی کمال الدینی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
صالحه السادات مومن آبادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4131
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
سجاد شجاع حیدری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
آتنا سفیدگرزاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4465
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
آذین بهرامی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
علیرضا دادگستر
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
علیرضا حاجی زاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
کیانوش بصیرنیا
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
محمدعلی رضائی زاده برواتی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
رضا ناصری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
فاطمه جاویدان نیا
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4103
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
رقیه خاکپور
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4152
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
سیدعلی زمانی پوربمی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 3886
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
مهدی الهامی راد
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4399
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
امیرحسین شیخ حسینی لری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
6/2/2023 9:15:01 AM
Menu