ميناب

ميناب -


مبینا رنجبر
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
آریا سالاری
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6383
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
تینا کاکاوند
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
نیلوفر ذاکری
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
حنانه مویدی مینابی زاده
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6255
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
رویا ترکمانی نهاد
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
ثنا زندی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
لعیا نکوئی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
آرش منصوری
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6648
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
معصومه رحیمی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
نیلوفر شهرجو
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
معصومه بهرامی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
فاطمه محمودی نودز
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
مریم فرخیان
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
پریا حیدری
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
هانیه هرمزی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
حدیث خوشرویان
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
6/1/2023 5:52:05 AM
Menu