همدان

همدان -


محمد حسین ترکمان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6816
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
نسترن درویشی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6538
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
نیوشا رضانیا
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6758
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
هستی بختیاری
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 7134
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
امیر احسان طهماسبی بینا
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6672
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
سجاد شیرین زاد
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
محمد اسدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
سید سپنتا سلیم بهرامی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6528
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
مهدیس حمزه پور
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
عرشیا قوامی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
محمد سپهر سعیدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6522
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
زهرا رسولی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6557
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
حسنی شایانی نسب
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6693
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
زهرا عبدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 7200
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
ساغر محمدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6847
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
ملیکا بخت یاوریان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
نرگس قاری زاده گلسفیدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6837
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
علیرضا جمالی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
مهرداد احمد وند
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 7286
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
سید امیر علی ذوالحواریه
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
فراز فرزانه
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6861
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
فربد فرزانه
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6317
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
هستی قاسمی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
سید علی حسینی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
محمد مهدی پور مهدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6598
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
ستایش پور اسمعیل
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
علیرضا یوسفی فخر
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
حنانه زنگنه
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
ساناز عارضی پیکر
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
فاطمه فریدونی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6492
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
پرنیان گل محمدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
فاطمه احمدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
نارین عزیزی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6804
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
فاطیما چلوئیان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6563
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
ریحانه مرشدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
باربد دارقیاسی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6726
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
اسرا شهنواز
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6316
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
آیسا خیاطی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
زهرا صادقی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6834
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
فریبا بیات
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
ملیکا احمد وند
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6457
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
محمد پارسا یاری
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6231
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
مطهره بهرامی خو
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
محمد ماهان همایی مجاز
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
نیایش صادقپور
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
محمد فرهان عبادی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6590
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
حمیدرضا اورامن
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6336
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
میثم زارعی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
حدیث نوروزی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
ام البنین چایانی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6405
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
محمد ترکاشوند
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
ابوالفضل رضائی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 4172
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
محمد حسین احمدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
فاطمه پیشکاری
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6532
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
آیسا اسدیان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6537
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
زهرا نایبی صفا
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
حامد احمد وند
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6237
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
گیلدا حاتمی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
شروین بابادی حسنی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
محمد عیوضی وفا
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
امیر حسین محمدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
حامد حمزه
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
5/30/2023 6:08:58 PM
Menu