ماه شهر

ماه شهر -


روژان آرین فر
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
شاداب شیان خواه
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
تيزهوشان
آبادان_ فرزانگان
کیانا عابدی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :68
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 - ناحیه 1
شقایق السادات فرج الائی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6217
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان2
حدیث هاشمی نژاد
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
اسما مظلومی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
نگار معتمد
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
سیدمصطفی حسینی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5834
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
مرضیه قنواتی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 - ناحیه 1
فاطمه قناتی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4364
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
نازنین اصغری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
زهرا شکوهی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان2
مریم شیرعلی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4965
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
مبینا السادات سجادی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
آبادان_ فرزانگان
مژده رضوان
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
حدیث جماشی نژاد
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4622
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
زهرا حسینی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
سیده زهرا حسینی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
بهار بهمئی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
نرگس پرنداخ
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
ارمغان سادات فاطمی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6144
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان2
پرنیا رئیس قنواتی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
نازین نسیمی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4718
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
گلنوش افقری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
آتنا رشیدی مهر
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
حمیدرضا شولی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آبادان_ آیت الله خامنه ای
سیده ریحانه صادقیان
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
سید احمدرضا موسوی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6273
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
ساغر قجری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
6/11/2023 1:20:12 AM
Menu