اسفراين

اسفراين -


امیرمحمد سیدابادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
محمد دلاوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
طاها جوان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
رویا رضایی مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه رمضانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
جواد پرنا
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
علی همتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4474
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه سادات قدسی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مریم سلیمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
مهرداد قاسمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
نگار عابدی کوشکی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
پریسا اکبریان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امیرمحمد ایرانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فائزه باقری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4613
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مریم جوانمرد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مرتضی نوربخش
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
کیانوش حیدری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4779
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
ایناز عباس اباد عرب
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
علی روحانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
پوریا علی پوروحیدرویانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4662
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امید رمضانی نژاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 3964
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مهدی طالبی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4861
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
غلامحسن ادیبان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
امیرحسین اسدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مرضیه خوشدل
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
معصومه علیزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
احسان شعبانی اب بخش
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
ظریف باقری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6305
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مبینا ابراهیمی پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6590
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امین دنیوی راد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4912
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مبینا قزی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه رشیدیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4374
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
هانیه رحیمی نصر اباد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مینا بابازاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
دینا توحیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
کیمیا علیمحمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مریم احمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمدجواد پرسه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4689
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امیر روئین فرد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
میکائیل ساجدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
زینب ابراهیمی زمانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
زهره سعیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه نادری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فائزه سادات بهشتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5904
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
رضا فرخ
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
زهرا ابراهیمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
مهران ایزانلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مریم باغی فریمان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4751
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
جواد بهادری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
فائزه اسمعیل زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه عرب زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه ناظمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
مصطفی نوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6303
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
ایت زمانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سینا ولی زاده قاسمخانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سپیده سادات سیدنژاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4994
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه مجیدی ایرج
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5749
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امیرمحمد بلبلی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مهلا نویدی فر
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
فاطمه قربانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4567
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امیر مرتضی زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4602
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
زهرا محمدی کوشکی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سحر سعادتمند
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه رستمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
علی وحدانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
رضا نظری مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
علی اکبر قربانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4460
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سعید رجبی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4772
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مائده علیزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمدرضا تقی زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4789
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مرضیه ربانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهشید نخعی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهدیس حسن پور اجقان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
پریسا استیری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
ساجده سادات علی نژاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
کیمیا روئین فرد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4897
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمد لعل جوهری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سمانه حسینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4564
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهلا خالقی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4854
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
صبا وثوقی مطلق
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4639
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مریم کاظمیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
شبنم بهار
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
رضا ثابت
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه رمضانزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4630
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
شادی عبدالوهابی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمدرضا صادقی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4497
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سجاد سبحانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
حسن کلاتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4224
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
ایدا قارشی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
زهرا علیخانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهسا حاتمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه رجب زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4443
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه محمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4310
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
نازنین وظیفه شناس
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4453
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهسا دردن
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امیرحسین مرادی جوشقان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مهدیه استادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
آیدا اسلامی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4609
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امیرحسین باقریان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5053
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه طلوعی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امید سهرابی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
6/8/2023 4:30:12 PM
Menu