خدابنده

خدابنده -


الهام فتحی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
محمد صابر امیرلو حصاری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4861
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
محمد رضا هاشمی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
محمد جوادی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
محمدرضا احمدی قیداری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
حمید موسوی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
علی کرمی زرندی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
ابوالفضل نوری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
احمدرضا جهانگیری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
معصومه اصانلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5110
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
متین بیگدلی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
علیرضا خلجی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
علیرضا بیگدلی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
محمد مهدی اسدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
محمد فرحان گنج خانلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4442
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
6/2/2023 9:12:55 PM
Menu