اسفراين

اسفراين -


علیرضا اخوان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
ریحانه محمدپور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
دانیال نامورراد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4617
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
صبا لعل دشتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محدثه چشمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
فاطمه عفتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
نازنین احمد آبادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
زهرا ببری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
علی عبداللهی مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امید طالبی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
نرجس تقی زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
هانیه کریمیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
نرگس روحی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
زهره شکوهی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سیده نجمه غیاثیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
عباس کردحصاری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
ابوالفضل عیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امیررضا علی یاری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4473
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سجاد حاتمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4081
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مبینا توحیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6398
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه غلامی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهیار میزانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امیرفرهاد نوروزی مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
هانیه حاتم زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
هانیه سرابی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمدرضا رامشینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
زهرا کاظمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
زهرا کریمی مطلق
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
آرزو حیدری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سحر اکبری مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4642
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهسا خسروی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
زهرا باقری مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
معصومه روشنی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مرضیه رجب پور سرچشمه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمد خانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4396
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
نگین روح القدس
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
فاطمه درتومی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمد شکوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
هانیه خرسند
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امین رضایی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
محمد محمدنژاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه رضاپور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فایزه نیک سرشت
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
هانیه شیخ امیرلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
اسما خداکانلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
حسین مالداری چهل حصاری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
فاطمه فیضی کشتان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
حسین رامش
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
محراب وردی زاده عطایی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4579
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
زهرا حقانی قنبرزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
رضا همتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
محمدرضا برغمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
محمد رامشی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
نرگس اراسته قزاقی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه زارع
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4733
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
زهرا رحمت پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فایزه رضایی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
علی پرسه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مجید سلیمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
مریم نیری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
زهرا دلیر
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
معصومه سادات حسینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مونا حیدری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
بهاره مهجورلطف ابادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
عاطفه ایرانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
نرگس رزاقی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
زهرا ملکی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهدی محمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4581
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مهدیه زالی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4508
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهدی لعل جوهری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مرضیه علی یاری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
ساجده دانایی میلانلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
علی یوسف زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4807
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
شیما فتوحی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
پریسا بهزادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6144
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
ریحانه حقانی نسیمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6369
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سحر لعل جواهری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
حسین رباط سرپوشی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
کیانوش غلامی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مصطفی شیرزاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه سلیمان زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
یگانه حسینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه رمضانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
عادل بانیدری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امیرحسین فیروزابادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سیدعلی شریفیان مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4677
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
ارش یوسف نژاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4649
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
زهرا طاهرزاده حسن اباد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
زهرا عیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مبینا عنابی کشتان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6027
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امیررضا اصغریان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امیرمحمد جهانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سیدمهدی پرویزی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
علی رضایی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سیدعلی حسینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سجاد امینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4895
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
عبداله طیبی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
روح الله طیبی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
ملیکا حسین پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
صبیحه علیزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمد چوپانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
مریم اللهی ایرج
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4414
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهدی مردانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
محسن قلی زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه سپاهی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6159
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
سیدمحمدجواد مرتضوی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4891
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
علیرضا قدرتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4886
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امیرحسین رضاپور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
عارف شریفی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
میلاد طاهری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه رحیمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمدمهدی نباتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4201
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
حسین عطایی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
حسن عطایی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4739
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امیر عاقبتی ایرج
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4530
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
زهرا مهری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6300
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
علیرضا گل محمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4690
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
علیرضا نوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
علی نوعی جوشقان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امیرمحمد پارسا
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
علی رضایی جوشقان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4622
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
6/9/2023 7:15:27 PM
Menu