كاشمر

كاشمر -


زینب عطاری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مهدیه صفری مرجان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
ریحانه طاعتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
سمانه حافظی کلاته شادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
رضوان به آبادی بجدنی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مهدیه محمدی تجرودی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5002
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
فاطمه بازارگان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بردسكن_ نمونه آمنه
زهرا محمودی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4761
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
محمد صمیمی تنورجه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
فاطمه یوسفی هزاری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مبینا برمکی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
ابوالفضل برکند
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4793
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
مریم رضایی فرشه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
فاطمه شکری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
محمد ابراهیم نژاد محمدیه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
نازنین بهادری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
فاطمه جان فدا
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
علی میری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
زهرا حاجی نژاد کلاته شادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
فاطمه حاجی نژاد کلاته شادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
محدثه تنهای شمس آبادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بردسكن_ نمونه آمنه
اکرم صافدل
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4421
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ريوش_ کوثر
مرضیه قره خان پور
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ريوش_ کوثر
لیلا ناطقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ريوش_ کوثر
مریم آبروش کندری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
زینب خلقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فيض آبادتربت حيدريه_ نمونه آمنه
فاطمه سعادت طرقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ريوش_ کوثر
سمیرا صیاد ریوشی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4696
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ريوش_ کوثر
عرفان عامری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
سیما علی محمدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4778
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
مریم معلمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مریم صفری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4453
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
زهرا رحمانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4674
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
بهنام میرزایی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بردسكن_ شهید غفوری
محمد خلیق
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ نمونه امام خمینی
ناهید پورایران
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4554
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
علی رضا فارسی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4258
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بردسكن_ شهید غفوری
ریحانه شهابی فرگ
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
زهرا میدانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4445
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مبینا امیری مقدم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4427
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بردسكن_ نمونه آمنه
سیده ناهید طاهری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
نرجس ایرانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4133
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
سمیرا باقری اوندری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4558
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
ریحانه زنده جانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
نرگس نقدی تربقان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4998
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
علی رضا همتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
امیر طاهری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4462
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
علی صالحی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4176
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بردسكن_ شهید غفوری
ابوالفضل حلاج
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
محسن مظفر فدافن
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4529
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
امید مرادی تربقان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4430
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
امیر خلیل خانه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
نجمه نخعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
معصومه پیر‌
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4751
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مهدی صدیقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3898
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
جواد نخعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
سمیرا عبداله زاده تنورجه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4632
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
فاطمه سادات حسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
کوثر معینی زارعیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4116
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ريوش_ کوثر
ابوذر قلی پور
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بردسكن_ شهید غفوری
علیرضا تولایی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بردسكن_ شهید غفوری
حمیدرضا مشتاقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4466
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بردسكن_ شهید غفوری
6/1/2023 11:55:56 AM
Menu