مريوان

مريوان -


سیما ایوازه
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
سیده ثنا زمان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
اسرا بیواره
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
هستی صنعتی کیونانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6332
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
پریسا کهنه پوشی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
صهیب احمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
پریا فلاحی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
پریا مکاری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
هانا اقبال پور
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4826
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
سهند صالحی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
هاوری علامی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6071
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
ثنا کهنه پوشی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
هیمن خوش کنار
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
تارا علی مدد
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
روژان رضایی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
شینا قسیمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
بشرا ولی پور
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
هدیه مرادپور
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4980
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
سمیه مرادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
ژینو مهدیزاده
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
هه ورام فتحی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
رشاد عبدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4529
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
محمد خدایار
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4928
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
مبین مرادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
رامتین امانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
پریا اقلیمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
ویان فاضل
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
شایان سبحانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
پردیس رویین تن
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
کوثر کریمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
سانا رحمانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
نیما بادفر
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
دیاکو خون سیاوشان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
میلاد پوریا
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
بهاره ولی پور
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6488
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
سیدکارو روه
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5124
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
آراس صدیقی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
دانیال رستمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
محمد کریمیان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4912
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
کیهان مقیمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
شینا شاکری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
اوین مکاری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
کاویار ویسی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
هیوا نیک پی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
ژینا نادری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
نارین براری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
کارو کنعانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4868
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
سیده شاهده سجادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4998
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
هدیه سهرابی بالک
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
علی ارژنگی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
میلاد مروتی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
هیوا کرمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
فرید حسامی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
هوزان آریانژاد
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
دیار شاهمحمد نژاد
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
آرتین دادگر
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6480
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
عبدالباسط حسامی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
مسعود ابراهیمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
سینا پورقاسمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
پریا سعدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
میلاد محمدیان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
سارینا سهرابی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
ادریس محمدیان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
علیرضا رستمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
6/5/2023 6:51:07 AM
Menu