سنندج

سنندج -


کیمیا زندی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
هستی مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6307
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
شینا یوسفی کاکه جوب
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
ثنا مهرزاد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6091
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه2
صدف بهمنی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مائده ناحیه 2
نوید محمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4565
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
علی منتشلو
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
تسکین مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
بهاره حسنه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
اسرا مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
سارا فاتحی کرجو
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
مهشید کشاورزی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مائده ناحیه 2
کیانا قیطاسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مائده ناحیه 2
ماهان ناصری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6566
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
الهه پناهی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4933
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه2
اسرین مخدوم
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مائده ناحیه 2
اشکان مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
سینا قادری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
مونا امین پناه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه2
سارینا فریادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
احسان حق نژاد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
حسنا معدومی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
نگین مندمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مائده ناحیه 2
نازنین پرویزی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مائده ناحیه 2
پوریا زندی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
نگین شریفی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6164
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
هیمن بابایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6104
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
سیده دیبا حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مائده ناحیه 2
مدیا زنوری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4023
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
محمد وکیلی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
آیسان ستایش
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
پریا حاجی میرزایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
نازیلا توفیقی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5005
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
اسرا احمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
عاطفه میرزایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4912
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مائده ناحیه 2
بهنود غریبی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4387
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
فاروق محمودی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
یوسف فلاحی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
فرزان محمدیان مریوان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
رضوان محمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5635
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
پدرام رحمانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
پارسا حسینی خضری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4961
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
سیدنیما محمودی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
ماهان تیمورهمدانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
علیرضا مردانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
زریان کرم ویسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
کاوان لهونیان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
آریا مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5868
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
مهرداد صحرایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
کیان استیفایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 3941
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
ارغوان اله ویسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
محمد نیما زهرایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
فرزین مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
احمد اردلان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
احمد شاهمحمد نژاد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
فرزین کوره کاکایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
مبین ویسری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
پدرام رحمی زر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
آرام نوری زاد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
معین عزیزی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
نوید فتحی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
زانیار رحیمی کاکه جوب
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
محمدسپهر شهبازی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
پیام غفاری شویشه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
محمدسام شهبازی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
پگاه حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
محمد ظهرابی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4600
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
فاطمه معروفی قره بلاغ
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه2
محمدادیب امیری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
یاسین صادقی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
پدرام عبدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
کاوش شیخ الاسلامی وطنی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
داریان امجدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
ارشیا فیاضی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
آرشام ذبیح غلامی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
ژیار حسن زاده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
علیرضا شریفی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
فرید برزنجه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
کژوان زمانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
عبدالبصیر کس نزانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
سوران رضایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4248
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
پارسا پروا
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
پارسا ساعدپناه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
آرمان کاظمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
مبین رنجبر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
دیاکو حقمرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4668
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
پارسا رحیمی دره باغ
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
هوراز اسدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
کیان نعیمیان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ مولوی ناحیه 2
سیدکامیاب محمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ شیخ محمود شلتوت ناحیه 1
5/30/2023 9:10:26 PM
Menu