زرند

زرند -


فاطمه رضازاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4868
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
مریم یزدانی احمد ابادی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
فاطمه ایزدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
فاطمه نداف پور
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5885
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
فاضله زینلی زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
زینب ضیاالدینی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
الهه کمساری زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
مرضیه ایزدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
مرضیه السادات مسعود زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
مریم السادات امیری
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4475
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
مهدی نورالدینی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی
مریم قلیزاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
فاطمه عبدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4099
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
محمد حسین اسلامی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 6743
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی
مایده قایم پناه
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4699
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
فاطمه زهرا مطهری
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
رضوان ابراهیمی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
6/1/2023 6:19:51 PM
Menu