سيرجان

سيرجان -


علی خسروانی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
سعیده بلغاری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سید محمد طالبی زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
علی رفعتی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
مهدی سلیمان نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمدجواد حیدری افشار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
سیدمحمدجواد شهیدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمد شکیبایی پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
علی اکبر صبوری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
امیرمهدی روح الامینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
معصومه قرایی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرحسین صادقی گوغری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرحسین خضری فر
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
معصومه حسین زاده بچاقچی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فاطمه خراسانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرحسین اسکندرزاده افشار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
نازنین بخشی زارعی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5885
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
زینب ایوار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مونا شاهمرادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ملیکا امیرزاده گوغری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محمدمهدی شریفیان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6311
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
محمدجواد محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
حمیدرضا پورخسروانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
سیدامیرمحمد حسینی زیدآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
مبین صارسعدلو
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4360
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
زهره مددی زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فاطمه محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
زهرا دیانی فیروزآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مریم جانی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سیدمهدی مهدویان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
غزاله سالاری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
الهام سپهری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ریحانه علی بیگی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
کوثر نورمندی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سارا محمددینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فاطمه محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مصطفی مستقیمی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محدثه غضنفری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4624
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فرناز نورمندی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ابوالفضل عابدینی پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمدمهدی روح الامینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
رضا محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4625
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
علی امیری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4328
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
احمدرضا شول
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4571
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
علیرضا علی بیگی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4477
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
حمید کریم الدینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فایزه صفی جهانشاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
الهه گلستانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
حدیث نجمی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فاطمه عوض پور عمادآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4294
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فاطمه پورمهدی آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
شهرزاد جان آقایی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مونس کشاورز
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
معظمه عمادآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرحسین دهقانی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
مریم صالحی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
زهرا نژادکورکی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سارا میرشاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فرناز حبیبی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4312
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
نگار اسدی زیدآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیررضا بارچی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
امیرحسین سینایی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرمحمد بارانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
سیدهادی رضوی نسب
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5015
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
رضا سالارپورغربا
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
حدیث رضاییان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیررضا صایب نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
الهه نژادشاه بداغی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محسن میرزایی پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
محمد ده شیری پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
آرزو نادری پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
نرگس قاسمی نژاد رایینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
زهرا ارسلانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4290
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محمد بلوردی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرحسین سالاری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
علیرضا حیدرآبادی زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
عرفان زمانی افشار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
نیما عباسلو
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
منصوره یعقوبی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرحسین علوی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
منصوره فیروزآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
علی سالاری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
علی اله مرادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
مبین اله دینیان حصاروییه
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرعباس بلوردی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
زهرا نژادکورکی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4714
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مریم پورامینایی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4619
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
الهام گلزاری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4031
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
6/8/2023 4:45:22 PM
Menu