ماه شهر

ماه شهر -


طناز مهنی علاء الدینی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :119
نمونه دولتي
پژوهشگران
زهرا ابراهیمی نژاد
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
پژوهشگران
محمدمهدی طغیانی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سانیا رئیس قنواتی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6277
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
سانیا رئیس قنواتی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6277
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
پژوهشگران
سیدمحمدجواد حسینی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شيخ انصاري
سیدمحمدجواد حسینی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
عباس عالی پور
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6392
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
حسین حجازی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
صدف تقی زاده
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
پژوهشگران
آرمان احمدی پارسا
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
ایناز حمیدانی پور
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نورا
آیناز شریفی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پژوهشگران
فاطمه عبداللهی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پژوهشگران
مبینا عابدی بارده
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
علی احمدی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فدک
ستایش یگانه
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پژوهشگران
سیده زهرا رضوی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6520
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
علی احمدی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي2
زینب غبیشاوی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4400
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فدک
فاطمه بویری منجی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پژوهشگران
نگین خسروی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4204
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
پژوهشگران
علی حسینی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
رضا حسن نژادیان
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نیایش
ستایش صفویان
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
پژوهشگران
6/6/2023 11:53:13 AM
Menu