كاشمر

كاشمر -


علیرضا ساقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6123
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :92
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
علیرضا ساقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6123
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :92
تيزهوشان
هاشمي نژاد4
نرگس غلامی سنجدکی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4105
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
نمونه ایمان
مهدیه اکبری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6524
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
نمونه آمنه
زینب انصاری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
نمونه آمنه
ساجده شوقی توندری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده شوقی توندری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
نمونه ایمان
الهام شهابی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5868
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
محمودیه
ریحانه کرمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
نمونه ایمان
جواد پسنده
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
ملیکا سمیعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5987
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
نمونه ایمان
عماد خادم خروی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
عرشیا حسن نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
امیرسجاد نوروزی اول
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
مبینا صادقیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه ایمان
عماد خادم خروی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عرشیا حسن نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرسجاد نوروزی اول
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مبینا صادقیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد خدایاری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
احسان موسوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
امین نعمتی فروتقه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4653
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
ریحانه سادات نادری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه ایمان
امیرمحمد خدایاری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
احسان موسوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ریحانه سادات نادری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
امین نعمتی فروتقه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4653
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مینا صادقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5670
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
نمونه ایمان
نسیما طالبی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه ایمان
نسیما طالبی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر عبدالهی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه ایمان
فاطمه غیبی هاشم آبادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه ایمان
سیدامیر سالاری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
سیدامیر سالاری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عطیه عباس نیای
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه ایمان
آیدا آسوده فروتقه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5031
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ایمان
فاطمه زهرا غلامی زارع
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه آمنه
ستایش حسین پناه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ایمان
مجتبی عفتی دوم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
مهدی یار سالاری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
منصوره صادقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه آمنه
نوید یوسف پور
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4225
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
الناز فیض عارفی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ایمان
محمدامین عباس پور تربقانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
اشکان فرزانه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
یاسمین عفتی دوم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ایمان
امیرحسین جمعه زاده
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
بیتا بذری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ایمان
آیدا عبدالهی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ایمان
محمد غلامی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
ریحانه یعقوبی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ایمان
سیده ثریا فیض
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4912
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ایمان
محمدکاظم طاهریان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4701
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
سعید عارفی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
یاسمن نجفی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ایمان
فاطمه زهرا قاسمیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ایمان
حدیثه غلام نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4318
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فضیلت
زهرا حسنی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4757
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ایمان
دینا خواجوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ایمان
مهدی صادق رزق آبادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
ساجده صالح نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ایمان
ساجده صالح نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
سیدمحمدعرفان سجادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آیناز حیدری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ایمان
سجاد مالداران
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4452
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مهشاد شجاعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه ایمان
ریحانه فرهمندفروتقه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه ایمان
مهشاد شجاعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه فرهمندفروتقه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحیدر شجاعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
فاطمه نظیف
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه آمنه
مرتضی محمدی مقدم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
ریحانه اسماعیلی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه آمنه
سید ابوالفضل موسوی نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمهدی جلالی ترشیزی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
پریا واحدیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه ایمان
شایان صفری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
محمدپارسا مسعودی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4639
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
مهرناز فانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه ایمان
امیر زنگویی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
شیوا خالق زاده
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
 
تيزهوشان
فرزانگان 1
6/1/2023 8:04:17 PM
Menu