رفسنجان

رفسنجان -


امیرعباس محمدتقی پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4362
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
علامه حلي
فاطمه کورکی باغچه
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
حسام ملاحسینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
روژینا سلطانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
روژینا سلطانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
شهید سجادی
علی ابوطالبی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4199
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلي
محمدمهدی حسنی فخر ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلي
زهرا عسکری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا عسکری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
شهید سجادی
علی ابوطالبی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4199
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
محمدمهدی حسنی فخر ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
سیده دریا نژاد قادری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
شهید سجادی
پارسا نوری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلي
علی قاسمی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6257
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلي
پارسا نوری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
آریا رضازاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
علامه حلي
ریحانه حسینی رنجبر
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه حسینی رنجبر
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهید سجادی
حدیث کهنوجی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
حدیث کهنوجی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهید سجادی
آریا رضازاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
امین ادیب
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
ستایش شیخ زاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
سحر اسکندری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین شاهی مریدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 3842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
پریا حاجی محمدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهید سجادی
آیدا زارع
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهید سجادی
ابوالفضل تقی پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4694
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
محمدحسن پناهنده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4221
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
ابوالفضل حسنی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
محمدیاسین صاب الزمانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
صالح حسینی نسب
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
حجت کریمی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4751
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
مهتاب حسن پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهید سجادی
زینب جمالی پاقلعه
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه معتمدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید سجادی
فاطمه میرزایی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6218
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید سجادی
الناز رفیعی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید سجادی
ملیکا باقری راد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید سجادی
زهرا حیدریان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید سجادی
فاطمه اسماعیلی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید سجادی
ابوالفضل کرمی راویز
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
محمد غلامی حسین اباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
آتنا معتمدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4604
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
الهه حسنی جعفر اباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید سجادی
محمدرضا محمودی فر
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4545
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
محمدصالح بارانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4874
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
فاطمه محمدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید سجادی
فاطمه شاه پسند
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4111
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید سجادی
رقیه محمدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید سجادی
علیرضا پورعبادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5904
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
طاها پور گنجی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6578
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلي
ستایش ملایی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
محمدحسین حسنی کبوترخانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلي
یلدا زینلی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید سجادی
الینا ارسلان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
کیوان حاج احمدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
الینا ارسلان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید سجادی
محمدهادی اسدی کرم
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
علامه حلي
محمدهادی اسدی کرم
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
هادی یعقوبی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
زهرا السادات صباغ جعفری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
زینب بنی اسدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شهید سجادی
شایان صالحی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
فاطمه کریمی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 3823
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
شهید سجادی
6/8/2023 4:50:47 PM
Menu