هشتگرد

هشتگرد -


محمد جواد ارمندئی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
شهيد باهنر 4
امیرعلی بهرامی زیارانی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6327
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد باهنر 4
فرنام منصورزارع
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد باهنر 4
محمدمهدی ابراهیمی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6767
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد باهنر 4
سید حسین حسینی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد باهنر 4
امیرمحمد معدنی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد باهنر 4
محمدامین رضائی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد باهنر 4
بردیا پورنظری میان پشته
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد باهنر 4
یسنا عرفانی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان-ساوجبلاغ
امیرمهدی معدنی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد باهنر 4
ملینا دهقانی پور
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6561
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان-ساوجبلاغ
محمدمتین سرزارع
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد باهنر 4
آسنا عظیم زاده
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6817
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان-ساوجبلاغ
6/8/2023 4:39:48 PM
Menu