قائن

قائن -


محدثه تقی نیا
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6625
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا فلاح
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
زینت صادقی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
محمد سالاری
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
کوثر زارعی پردون
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
نفیسه محمدی اصل
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
مریم اهنی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
عارفه روحی
ششم دبستان - قائن
میانگین تراز کانونی: 6149
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
5/31/2023 4:17:37 AM
Menu