اسفراين

اسفراين -


عرشیا شرافتمند
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
شهيد بهشتي
صدرا حسن ابادی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6488
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ایمان بهزادی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6122
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر فخری
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6369
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرصالح همتی توپکانلو
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ریحانه عباس اباد عربی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6663
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
محمدطاها عاقبتی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پارسا روئینی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین ابراهیمی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه عالم زاده
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمد کریمی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ترنم شیرپیکر
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6317
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
یگانه قاسمی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 7226
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا علیزاده
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6495
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مهلا امیدی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش محبتی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مائده رشیدیان
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مهتا امیری مقدم
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
یاسین سرخوشی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد حقانی نسیمی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4467
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدشایان منطقی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سروش محمدپور
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ادرینا عباسی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا قمری
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5273
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
احمدرضا مسلمی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مرتضی زحمت کش
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی حسین زاده
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
کامران قلی زاده
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مائده اکبری
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین قربانی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ماهور هژبری
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6894
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
بهدیس بیدی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
ملیسا عاقبتی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
ارمین وحدانی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی رضا سبحانی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سارا قره قاشلو
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
5/31/2023 4:09:39 AM
Menu