خدابنده

خدابنده -


فاطمه امینی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا بیگدلی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6369
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
شایان کلانتری
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6682
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هلیا نوروزی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
دانیال بیگدلو
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6217
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیده محیا حسینی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6506
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
آرتین موسوی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین نوری
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5952
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رضوانه رستمخانی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا نظری
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر علی نجفی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هنیا حسینخانی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
محمد سبحان ابراهیمی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر حسین امینی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد مهدی رضایی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی احمدی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حامد صدری
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6492
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هستی بیگدلی
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 7480
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
هادی خواجه وند
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/5/2023 6:29:00 AM
Menu